Kurs na stopień żeglarza jachtowego

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które wspomogą naszą działalność przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

Dla osób, które przekażą na naszą działalność statutową, kwotę  w wysokości minimum  700 zł, oferujemy jako jeden pakiet:

 • kurs teoretyczny i praktyczny  na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępnienie za darmo do końca sezonu 2019, jachtu typu Omega na jeziorze Dziekanowskim,
 • darmowe uczestnictwo we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku 2019.

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego:

 • zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, dla I i II grupy, w terminie od kwietnia do czerwca, terminy zajęć mogą zostać dopasowane do uczestników zajęć,
 • Każda grupa na zajęciach praktycznych będzie się składać z maksymalnie 4 kursantów + instruktor,
 • Kurs dla I i II grupy rozpoczynamy 13 kwietnia od zajęć organizacyjnych i teoretycznych. Na zajęcia teoretyczne przeznaczamy  2 dni (około 18 godzin)  oraz dodatkowo około 5 godzin  konsultacji przed egzaminem. Dodatkowe konsultacje będą prowadzone drogą elektroniczną,
 • zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachtach: otwartopokładowym typu Omega i kabinowych  typu  Sasanka 660.  Dla każdej grupy planujemy 8 zajęć praktycznych:

–  6 na jachcie  typu Omega, które odbywać się będą na Jeziorze Dziekanowskim (koło Łomianek)

–   2  na jachcie typu Sasanka 660, w ramach sesji wyjazdowej na Zalew Zegrzyński, przystań Yacht Klubu Polskiego w Jadwisinie.

 • egzamin dla I i II grupy odbędzie się:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim trwać będą od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 • wpłatę na cele statutowe należy dokonać w ratach, na konto :

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001.

W tytule wpłaty proszę podać :  Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 • dodatkowe koszty to: opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia.

 

Spotkanie organizacyjne dla I i II grupy:

Budynek komunalny, Łomianki Dąbrowa, ul. Akacjowa 20A:

 • 13 kwietnia (sobota) – od godz. 09 00 do 10 00,

 

Szkolenie teoretyczne i konsultacje dla I i II grupy

Budynek komunalny, Łomianki Dąbrowa, ul. Akacjowa 20A:

 • 13 kwietnia – od godz. 10 00 do 19 00,
 • 14 kwietnia – od godz. 09 00 do 18 00

 

Szkolenie praktyczne:

LpI GRUPAII GRUPA
1Jezioro DziekanowskieMaj 18, 19,Jezioro DziekanowskieMaj11, 12, 25, 26
Czerwiec01, 02, 15, 16Czerwiec08, 09,
2Zalew ZegrzyńskiCzerwiec08,09Zalew ZegrzyńskiCzerwiec01-02
Wolne miejscaBrakWolne miejscaBrak
Zajęcia dodatkowe i konsultacje przed egzaminem – samodzielne pływanie
3Jezioro DziewanowskieCzerwiec22Jezioro DziekanowskieCzerwiec23

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 29 czerwiec (sobota):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 29 czerwiec(sobota), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

 

Zapisy na zajęcia  oraz nadzór nad realizacją programu szkolenia, sprawuje:

Radosław Klujew, V-ce Komandor Klubu, jachtowy sternik morski,  tel. 534 296 200, adres mailowy: jkl.anv@wp.pl,

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1BUDOWA JACHTÓW
azasady obsługi instalacji jachtowych
bobsługa silnika jachtowego
2TEORIA ŻEGLOWANIA
akursy jachtu względem wiatru
bwiatr rzeczywisty i pozorny
cpraca żagli oraz działanie steru
dsiły działające na jacht
estateczność jachtu
fżegluga w trudnych warunkach pogodowych
3ZASADY EKSPLOATACJI ORAZ MANEWROWANIA JACHTEM POD ŻAGLAMI I NA SILNIKU
4PODSTAWY LOCJI
aznaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
bmapy i przewodniki
cdrogi wodne i budowle hydrotechniczne
5WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
apodstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
bwyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
cdziałania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku
dratowanie człowieka za burtą
eudzielanie pierwszej pomocy
fhipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
gsztrandowanie
6WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII
askala prędkości wiatru
bzjawiska meteorologiczne i ich oznaki
ckomunikaty meteorologiczne
7POMOCE NAWIGACYJNE
8OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
9PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
10ETYKIETA JACHTOWA – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA JACHCIE I OBYCZAJE ŻEGLARSKIE

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1MANEWROWANIE JACHTEM POD ŻAGLAMI
aumiejętność optymalnego doboru żagli do panujących warunków
bprowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
csprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
2MANEWROWANIE JACHTEM NA SILNIKU
akotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
bumiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
calarm „człowiek za burtą”
3KIEROWANIE ZAŁOGĄ
aumiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht
4PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI
awykonywanie poleceń prowadzącego jacht
bodpowiadanie na komendy
czachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
5PRACE BOSMAŃSKIE
aumiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich (prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta),
bpodstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych,
cwykonanie klaru na jachcie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

 • opłata egzaminacyjna, płatna na konto PZŻ – studenci 125.00 – pozostałe osoby  250,00 PLN
 • wydanie patentu, płatne na konto PZŻ, studenci 25,00 pozostali 50,00 PL.