KURS SZKOLENIOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski   przy wsparciu  Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,   organizuje kurs  zakończony egzaminem na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.  Kurs organizowany jest  według aktualnego  systemu  kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym.

W roku 2019  został zlikwidowany stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i zastąpiony  Nauczycielem Żeglowania PZŻ.

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

 1. Praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
 2. Prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

 

PROGRAM SZKOLENIANA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ

CZĘŚĆ OGÓLNA

I.Teoria nauczania wykład 2 godz.

II.Rola i zadania nauczyciela.konwersatorium 2 godz.

III.Formy i metody nauczania konwersatorium 2 godz.

IV.Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz. ćwiczenia3 godz.

V.Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.

VI.Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

I.Teoria żeglowania.wykład i seminarium 3godz.

II.Manewrowanie jachtem żaglowym. Wykład i seminarium 3godz.

III.Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. Ćwiczenia praktyczne 14 godz.

IV.Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. Wykład 4godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.

V.Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. wykład / seminarium 3 godz.

RAZEM: zajęcia teoretyczne: 20 godz. ćwiczenia praktyczne:46 godz.

Termin i charakter kursu.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne  prowadzone będą w systemie weekendowym.

Sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem na żaglach i silniku

 • Zalew Zegrzyński, w dniu 05 maja 2019r

Zajęcia praktyczne:

 • Zalew Zegrzyński od 11 maja do dnia 02 czerwca 2019 roku
 • Jezioro Tarnobrzeg ( wyjazd do Tarnobrzega) w dniach 7 i 8 czerwca

Egzamin: dnia 09 czerwca na jeziorze Tarnobrzeg w Tarnobrzegu.

Dokładny terminarz zajęć  uzgodnimy z uczestnikami w dniu 05 maja 2019r.

 

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego  (KWŻ):

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor Żeglarstwa  PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo i Sporty Motorowodne,   tel. 515 12 64 46.

 

Koszt udziału w szkoleniu

 1. Dla członków Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki i wszystkich pozostałych osób lub firm wspierających naszą działalność statutową  – 880 zł.
 2. Dla pozostałych osób 980,00 zł
 3. Podany koszt szkolenia obejmuje zakwaterowanie na jachtach bez kosztów wyżywienia i egzaminu.

Dodatkowe pytania i zapisy:

Drogą mailową na adres: jkl.anv@wp.pl, lub telefonicznie 515 12 64 46.

 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.