Szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które nas wspomogą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

Dla osób, które przekażą na naszą działalność statutową, kwotę  w wysokości minimum  850 zł, oferujemy jako jeden pakiet:

 • kurs teoretyczny i praktyczny   przygotowujący do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępniamy za darmo do końca sezonu 2021, jacht typu Omega na jeziorze Dziekanowskim w celu doskonalenia umiejętności żeglarskich,
 • proponujemy bezpłatny udział we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku  2020 i 2021.

Szkolenie przygotowujące do  egzaminu na stopień żeglarza jachtowego:

 • Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, w terminie sierpień – wrzesień 2020 roku, ostatecznie terminy zajęć będziemy dopasować do uczestników zajęć,
 • Uczestników  zajęć praktycznych podzielimy na grupy. Podziału na grupy dokonują uczestnicy kursu według własnych preferencji.  Każda grupa na zajęciach praktycznych będzie się składać z maksymalnie 3-4 kursantów + instruktor,
 • Kurs  rozpoczynamy 01 sierpnia od zajęć organizacyjnych i teoretycznych. Większość zajęć teoretycznych i konsultacje będzie prowadzona online.
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachcie otwartopokładowym typu Omega i  kabinowych  typu Phobos 24,  Sasanka 660 .
 •  Dla każdej grupy uczestników  planujemy 8 zajęć praktycznych w tym 3 dniowy rejs po j. Jeziorak lub Nidzkim na jachcie kabinowym pod okiem instruktora. Rejs ma za zadanie  pokazać specyfikę żeglowania na jachtach czarterowych. W tym:

–  5 zajęć na jachcie  typu Omega, które odbywać się będą na Jeziorze Dziekanowskim           (koło Łomianek)

–   3 dni   na jachcie typu Phobos 24, Sasanka 660 , w ramach sesji wyjazdowej na j.                     Jeziorak lub Nidzkie, z noclegiem na jachcie.

 • Egzamin  odbędzie się:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 • wpłatę na cele statutowe należy dokonać w ratach, na konto :

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001.

W tytule wpłaty proszę podać :  Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 • dodatkowe koszty to: opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia.

 

Spotkanie organizacyjne,  zajęcia teoretyczne  i konsultacje online oraz bezpośrednio na zajęciach praktycznych:

 • dni i godziny  zajęć prowadzonych online do ustalenia z uczestnikami szkolenia,

 

Szkolenie praktyczne:

Lp Grupa I
 Grupa II
1Jezioro Dziekanowskiesierpień 01; 02;08; 09; 15;   Jezioro. DziekanowskieSierpień

 

 

16;  22; 23;29; 30;
2Sesja wyjazdowa J. Jeziorak

( sesja wyjazdowa z noclegiem na jachcie)

Wrzesień04 – 06

( od piątku do niedzieli)

Sesja wyjazdowa J. Nidzkie

( sesja wyjazdowa z noclegiem na jachcie)

Wrzesień04 – 06

( od piątku do niedzieli)

Wolne miejsca Wolne miejsca 
Zajęcia dodatkowe i konsultacje przed egzaminem – samodzielne pływanie
3Jezioro Dziekanowskiewrzesień12Jezioro DziekanowskieWrzesień12

Brak wolnych miejsc

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 13 września (niedziela):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 13  września (niedziela), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

Zapisy i dodatkowe pytania:

Drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl, telefonicznie: 515 12 64 46

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

 

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1BUDOWA JACHTÓW
a.zasady obsługi instalacji jachtowych
b.obsługa silnika jachtowego
2TEORIA ŻEGLOWANIA
a.kursy jachtu względem wiatru
b.wiatr rzeczywisty i pozorny
c.praca żagli oraz działanie steru
d.siły działające na jacht
e.stateczność jachtu
f.żegluga w trudnych warunkach pogodowych
3ZASADY EKSPLOATACJI ORAZ MANEWROWANIA JACHTEM POD ŻAGLAMI I NA SILNIKU
4PODSTAWY LOCJI
a.znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
b.mapy i przewodniki
c.drogi wodne i budowle hydrotechniczne
5WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
a.podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
b.wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
c.działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku
d.ratowanie człowieka za burtą
e.udzielanie pierwszej pomocy
f.hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
g.sztrandowanie
6WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII
a.skala prędkości wiatru
b.zjawiska meteorologiczne i ich oznaki
c.komunikaty meteorologiczne
7POMOCE NAWIGACYJNE
8OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
9PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
10ETYKIETA JACHTOWA – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA JACHCIE I OBYCZAJE ŻEGLARSKIE

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1MANEWROWANIE JACHTEM POD ŻAGLAMI
a.umiejętność optymalnego doboru żagli do panujących warunków
b.prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
c.sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
2MANEWROWANIE JACHTEM NA SILNIKU
a.kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
b.umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
c.alarm „człowiek za burtą”
3KIEROWANIE ZAŁOGĄ
a.umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht
4PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI
a.wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
b.odpowiadanie na komendy
c.zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
5PRACE BOSMAŃSKIE
a.umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich (prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta),
b.podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych,
c.wykonanie klaru na jachcie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

 • opłata egzaminacyjna płatna sekretarzowi komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu – studenci 125.00 – pozostałe osoby  250,00 PLN