KURSU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO w roku 2021 edycja wakacyjna dla młodzieży

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które nas wspomogą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

Dla osób, które przekażą na naszą działalność statutową, kwotę  w wysokości minimum  800,00 zł, oferujemy jako jeden pakiet:

 • kurs teoretyczny i praktyczny  na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępniamy za darmo do końca sezonu 2021, jacht typu Omega na jeziorze Dziekanowskim,
 • proponujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku 2021.

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 17 do 26 lat.
 • Osoby niepełnoletnie musza posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach. Druk do pobrania http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-rodzic%C3%B3w.pdf
 • Podczas zajęć praktycznych  na jachcie będzie maksymalnie 3-4 kursantów + instruktor,
 • Kurs  rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w systemie online lub   wykładów w Łomiankach na ul. Akacjowej 20a  ( w zależności od ograniczeń ze względu na pandemię koronawirusa) w dniach   19 i 20 czerwca.
 • zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachtach: otwartopokładowym typu Omega na jeziorze Dziekanowskim ( 3 zajęcia) oraz kabinowym typu   Sasanka 660  w formie 5 dniowego szkoleniowego rejsu wędrownego  na Mazurach .
 • Zajęcia w formie szkoleniowego rejsu wędrownego po jeziorach mazurskich rozpoczną i zakończą się  w  Rucianem Nida na terenie przystani PTTK, Al. Wczasów 17.
 • Egzamin końcowy  odbędzie się 18 lipca:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim i Zalewie Zegrzyńskim trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 • wpłatę na cele statutowe należy dokonać w ratach, na konto :

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001.

W tytule wpłaty proszę podać :  Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 • dodatkowe koszty to: opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia.

 

Spotkanie organizacyjne,  zajęcia teoretyczne  i konsultacje online oraz bezpośrednio na zajęciach praktycznych:

 • dni i godziny  zajęć online do ustalenia z uczestnikami zajęć,

 

Szkolenie praktyczne:

LpMiejsce i terminy zajęć
 
1
Jezioro. DziekanowskieLipiec

 

 

01, 02, 03

 

2
Mazury, szkoleniowy rejs wędrowny

(  z noclegiem na jachcie)

Lipiec06- 11

( od wtorku do niedzieli)

 3
Jezioro Dziekanowskie

(Konsultacje przed egzaminem)

Lipiec16
Wolne miejsca 3
 

 

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 17 lipca (sobota):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 17  lipca (sobota), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

Zapisy i dodatkowe pytania:

Drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl, telefonicznie: 883 738 735

Nadzór i koordynacja szkolenia:

Jakub Majchrzak, jachtowy sternik morski,  tel. 883 738 735


Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

Sprawy organizacyjne.

 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Pobierz zgodę http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-rodzic%C3%B3w.pdf
 • zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1BUDOWA JACHTÓW
azasady obsługi instalacji jachtowych
bobsługa silnika jachtowego
2TEORIA ŻEGLOWANIA
akursy jachtu względem wiatru
bwiatr rzeczywisty i pozorny
cpraca żagli oraz działanie steru
dsiły działające na jacht
estateczność jachtu
fżegluga w trudnych warunkach pogodowych
3ZASADY EKSPLOATACJI ORAZ MANEWROWANIA JACHTEM POD ŻAGLAMI I NA SILNIKU
4PODSTAWY LOCJI
aznaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
bmapy i przewodniki
cdrogi wodne i budowle hydrotechniczne
5WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
apodstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
bwyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
cdziałania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku
dratowanie człowieka za burtą
eudzielanie pierwszej pomocy
fhipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
gsztrandowanie
6WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII
askala prędkości wiatru
bzjawiska meteorologiczne i ich oznaki
ckomunikaty meteorologiczne
7POMOCE NAWIGACYJNE
8OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
9PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
10ETYKIETA JACHTOWA – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA JACHCIE I OBYCZAJE ŻEGLARSKIE

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1MANEWROWANIE JACHTEM POD ŻAGLAMI
aumiejętność optymalnego doboru żagli do panujących warunków
bprowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
csprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
2MANEWROWANIE JACHTEM NA SILNIKU
akotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
bumiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
calarm „człowiek za burtą”
3KIEROWANIE ZAŁOGĄ
aumiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht
4PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI
awykonywanie poleceń prowadzącego jacht
bodpowiadanie na komendy
czachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
 

 

5

 

 

PRACE BOSMAŃSKIE

aumiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich (prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta),
bpodstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych,
cwykonanie klaru na jachcie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

 • opłata egzaminacyjna płatna sekretarzowi komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu – studenci 125.00 – pozostałe osoby  250,00 PLN