KURSU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO w roku 2021 edycja wiosenna

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które nas wspomogą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

Dla osób, które przekażą na naszą działalność statutową, kwotę  w wysokości minimum  950,00 zł, oferujemy jako jeden pakiet:

 • kurs teoretyczny i praktyczny  na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępniamy za darmo do końca sezonu 2021, jacht typu Omega na jeziorze Dziekanowskim,
 • proponujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku 2021.

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego:

 • zajęcia praktyczne odbywać się będą w systemie weekendowym, w terminie maj – czerwiec 2021 roku,
 • Uczestników  zajęć praktycznych podzielimy na grupy. Podziału na grupy dokonują uczestnicy kursu według własnych preferencji czasowych.  Każda grupa na zajęciach praktycznych będzie się składać z maksymalnie 3-4 kursantów + instruktor,
 • Kurs  rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w systemie online w dniach   24 i 25 kwietnia. Godziny  zajęć teoretycznych  będą ustalone w oddzielnej korespondencji  pomiędzy instruktorem prowadzącym szkolenie a uczestnikami zajęć.
 • zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachcie otwartopokładowym typu Omega na jeziorze Dziekanowskim,   kabinowych  typu Phobos 24 na Zalewie Zegrzyńskim oraz   Sasanka 660  w formie 2 dniowego rejsu doszkalającego na Mazurach.
 •  Dla każdej grupy uczestników  planujemy 10 zajęć praktycznych w tym 2 dniowy rejs na Mazurach, na jachcie kabinowym. Każdy uczestnik zajęć, pod okiem instruktora,  będzie samodzielnie przejmował jacht i prowadził jacht oraz wykonywał manewry portowe. Rejs ma za zadanie  pokazać specyfikę żeglowania na akwenie na którym najczęściej czarterowane są jachty.

–  4 zajęcia odbywać się będą na jachcie  typu Omega,  na Jeziorze Dziekanowskim (koło Łomianek)

–   4 zajęcia   na jachcie typu Phobos 24,  na Zalewie Zegrzyńskim

– 2 zajęcia w ramach wyjazdowej sesji weekendowej do Rucianego Nida, na jacht Sasanka 660, z noclegiem na jachcie, żeglowanie po jeziorze  Nidzkim.

 • Egzamin  odbędzie się:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim i Zalewie Zegrzyńskim trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 • wpłatę na cele statutowe należy dokonać w ratach, na konto :

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001.

W tytule wpłaty proszę podać :  Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 • dodatkowe koszty to: opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia.

 

Pozostałe srawy organizacyjne,  zajęcia teoretyczne  i konsultacje online będą ustalane w oddzielnej korespondencji pomiędzy prowadzącymi zajęcia a uczestnikami szkolenia.

Szkolenie praktyczne:

Lp.AkwenI GrupaII GrupaIII Grupa
1Jezioro DziekanowskieMaj 15, 16, 29, 30Maj

Czerwiec

22, 23

05, 06

Maj1,2,8,9,
2.Zalew ZegrzyńskiMaj

Czerwiec

22, 23,

05, 06

Maj

Czerwiec

29, 30

12, 13

Maj

Czerwiec

15, 16

19, 20

3.Sesja wyjazdowa J. Nidzkie

( sesja wyjazdowa z noclegiem na jachcie, przyjazd w piątek po pracy wyjazd w niedzielę w godzinach popołudniowych)

Czerwiec11 – 13Czerwiec18 – 20

 

Maj 22,23
Brak wolnych miejsc
 

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 26 czerwca (sobota):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 26  czerwca (sobota), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

Zapisy i dodatkowe pytania:

Drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl, telefonicznie: 515 12 64 46

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

Sprawy organizacyjne.

 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Pobierz zgodę http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-rodzic%C3%B3w.pdf
 • zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1BUDOWA JACHTÓW
azasady obsługi instalacji jachtowych
bobsługa silnika jachtowego
2TEORIA ŻEGLOWANIA
akursy jachtu względem wiatru
bwiatr rzeczywisty i pozorny
cpraca żagli oraz działanie steru
dsiły działające na jacht
estateczność jachtu
fżegluga w trudnych warunkach pogodowych
3ZASADY EKSPLOATACJI ORAZ MANEWROWANIA JACHTEM POD ŻAGLAMI I NA SILNIKU
4PODSTAWY LOCJI
aznaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
bmapy i przewodniki
cdrogi wodne i budowle hydrotechniczne
5WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
apodstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
bwyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
cdziałania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku
dratowanie człowieka za burtą
eudzielanie pierwszej pomocy
fhipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
gsztrandowanie
6WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII
askala prędkości wiatru
bzjawiska meteorologiczne i ich oznaki
ckomunikaty meteorologiczne
7POMOCE NAWIGACYJNE
8OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
9PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
10ETYKIETA JACHTOWA – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA JACHCIE I OBYCZAJE ŻEGLARSKIE

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1MANEWROWANIE JACHTEM POD ŻAGLAMI
aumiejętność optymalnego doboru żagli do panujących warunków
bprowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
csprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
2MANEWROWANIE JACHTEM NA SILNIKU
akotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
bumiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
calarm „człowiek za burtą”
3KIEROWANIE ZAŁOGĄ
aumiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht
4PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI
awykonywanie poleceń prowadzącego jacht
bodpowiadanie na komendy
czachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
5PRACE BOSMAŃSKIE
aumiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich (prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta),
bpodstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych,
cwykonanie klaru na jachcie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

 • opłata egzaminacyjna płatna sekretarzowi komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu – studenci 125.00 – pozostałe osoby  250,00 PLN