KURSU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO w roku 2023

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które nas wspomogą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

 • kurs teoretyczny i praktyczny  na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępniamy za darmo do końca sezonu 2023, jacht typu Orion na jeziorze Dziekanowskim,
 • proponujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku  2023.

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego:

 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą w systemie weekendowym,
 • Na zajęciach praktycznych grupa będzie składać się z maksymalnie 3-4 kursantów + instruktor.
 • Kurs  rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w systemie online – każdy z uczestników dostanie hasło do platformy elearningowej ,   wykłady/konsultacje w Łomiankach na ul. Akacjowej 20a  ( w zależności od ograniczeń ze względu na pandemię koronawirusa) w dniu   16 kwietnia 2023r.
 • zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachtach kabinowych: typu Orion na jeziorze Dziekanowskim Orion ( w początkowym etapie szkolenia) i  typu Sasanka 660 na Zalewie Zegrzyńskim .
 •  Dla każdej grupy uczestników  planujemy 10 zajęć praktycznych:

–  4 zajęcia na jachcie  typu Orion,  na Jeziorze Dziekanowskim (koło Łomianek) – ćwiczenie podstawowych manewrów,

–   4 zajęcia   na jachcie kabinowym typu Sasanka 660,  na Zalewie Zegrzyńskim

– 2 zajęcia na jachcie typu Orion na j. Dziekanowskim –  samodzielne pływanie i konsultacje przed egzaminem.

 • Egzamin teoretyczny i praktyczny  odbędzie się 17 czerwca ( sobota) 2023r:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim i Zalewie Zegrzyńskim trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia teoretyczne   w formie  online :

 • w oddzielnej korespondencji uczestnicy zajęć otrzymają hasła i linki do platformy e-learningowej z  materiałami do samodzielnej nauki.
 • 01 kwietnia w godz. 09 00 – 12 00 – wykład  online. Link w oddzielnej korespondencji,
 • 16 kwietnia , godz. 09 00 – 15 00 konsultacje i wykłady z materiału wymaganego na egzaminie,

 

 Szkolenie praktyczne:

Lp.AkwenTerminy rok 2023

Zajęcia prowadzi

1Jezioro Dziekanowskie

 

Jacht typu Orion

Maj

 

 

 

13, 14, 20, 21

 Bartek L.

tel. 721 404 810

2.Zalew Zegrzyński

 

Jacht typu

Sasanka 660

Maj

 

 

27, 28 

 

 

 

 

Andrzej N

503 413 445

Czerwiec03, 04
3.Samodzielne pływanie j. DziekanowskieCzerwiec10, 11Samodzielne pływanie

 

 

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 17 czerwca (sobota):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 17  czerwca (sobota), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

Zapisy i dodatkowe pytania dotyczące kursu :

Drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl, telefonicznie: 515 12 64 46

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

Sprawy organizacyjne.

 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Pobierz zgodę http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-rodzic%C3%B3w.pdf
 • zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1 BUDOWA JACHTÓW
 azasady obsługi instalacji jachtowych
 bobsługa silnika jachtowego
2 TEORIA ŻEGLOWANIA
 akursy jachtu względem wiatru
 bwiatr rzeczywisty i pozorny
 cpraca żagli oraz działanie steru
 dsiły działające na jacht
 estateczność jachtu
 fżegluga w trudnych warunkach pogodowych
3 ZASADY EKSPLOATACJI ORAZ MANEWROWANIA JACHTEM POD ŻAGLAMI I NA SILNIKU
4 PODSTAWY LOCJI
 aznaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
 bmapy i przewodniki
 cdrogi wodne i budowle hydrotechniczne
5 WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
 apodstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
 bwyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
 cdziałania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku
 dratowanie człowieka za burtą
 eudzielanie pierwszej pomocy
 fhipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
 gsztrandowanie
6 WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII
 askala prędkości wiatru
 bzjawiska meteorologiczne i ich oznaki
 ckomunikaty meteorologiczne
7 POMOCE NAWIGACYJNE
8 OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
9 PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA DROGI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
10 ETYKIETA JACHTOWA – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA JACHCIE I OBYCZAJE ŻEGLARSKIE

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1 MANEWROWANIE JACHTEM POD ŻAGLAMI
 aumiejętność optymalnego doboru żagli do panujących warunków
 bprowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
 csprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
2 MANEWROWANIE JACHTEM NA SILNIKU
 akotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
 bumiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
 calarm „człowiek za burtą”
3 KIEROWANIE ZAŁOGĄ
 aumiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht
4 PRACA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZAŁOGI
 awykonywanie poleceń prowadzącego jacht
 bodpowiadanie na komendy
 czachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
5 PRACE BOSMAŃSKIE
 aumiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich (prosty, refowy, szotowy, ósemkowy, rożkowy, knagowy, ratowniczy (dwa sposoby), sztyk, cumowy żeglarski, buchta),
 bpodstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych,
 cwykonanie klaru na jachcie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.  

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

 • opłata egzaminacyjna płatna sekretarzowi komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu – studenci 125.00 – pozostałe osoby  250,00 PLN