FAQ - pytania i odpowiedzi


1. Jak zapisać się do Klubu?

 

Najpierw trzeba wejść na stronę internetową  www.jkl.waw.pl  i na podstronie "Z życia Klubu" zapoznać się ze Statutem Klubu. Jeżeli Statut nie zniechęcił Państwa do przystąpienia do Klubu, to następnie, na tej samej stronie internetowej,  w zakładce "Dokumenty" znajduje się Deklaracja członkowska. Należy ją wypełnić, podpisać a skan  przesłać na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.  Na podstawie przesłanej deklaracji Zarząd Klubu akceptuje lub odrzuca wniosek. Po  zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku  otrzymujecie Państwo  zwrotną wiadomość mailową o decyzji Zarządu. Po przyjęciu do grona członków Klubu trzeba opłacić składkę członkowską w ciągu 30 dni od otrzymanej decyzji o przyjęciu do Klubu.

Brak opłaty składki w podanym terminie jest uważany za rezygnację kandydata  z członkostwa w Klubie.


2. Ile wynosi składka członkowska i kiedy musi zostać opłacona?

 

Składki członkowskie należy opłacić do końca marca danego roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.

Wysokość składki

100 zł/rok - dla osób od 24 do 65 roku życia
50 zł/rok - dla osób do 24 życia i powyżej 65 roku życia.

3. W jaki sposób mogę wpłacić składki członkowskie?
Składki członkowskie wpłacamy przelewem bankowym na rachunek:
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
Ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001
W tytule przelewu należy podać: Składka członkowska za rok ... oraz imię i nazwisko osoby.

4. W jaki sposób i na jakich warunkach mogę wynająć dla siebie  kabinowy jacht klubowy?
Każdy członek Klubu ma prawo do korzystania z jachtów klubowych.
Rezerwacja wszystkich jachtów odbywa się tylko i wyłącznie poprzez naszą stronę internetową.
Aby wynająć jacht żaglowy należy:
- na podstronie Rezerwacje jachtów wybrać jacht, który ma być rezerwowany,
- w kalendarzu  zaznaczyć termin rezerwacji,
- uzupełnić wymagane rubryki poniżej kalendarza,
- zapoznać się z regulaminem udostępniania jachtu, instrukcjami obsługi i innymi dokumentami , które zostały zamieszczone poniżej kalendarza rezerwacji,
- potwierdzić akceptację wymaganych dokumentów i nacisnąć pole oznaczone jako "wyślij"
-  w kalendarzu  zarezerwowane terminy zmienią kolor na zbliżony do pomarańczowego,
Wiadomość dotycząca rezerwacji zostanie automatycznie przesłana do Przewodniczącego Maszoperii, który dokonuje akceptacji bądź jej odrzucenia. Po akceptacji terminów  pole w kalendarzu podświetla się na czerwono a  osoba rezerwująca jacht otrzymuje maila z potwierdzeniem rezerwacji.
Szczegółowe zasady korzystania z jachtów klubowych zostały określone  w Uchwale Zarządu oraz Regulaminach użytkowania jachtów, które znajdują się na podstronie Rezerwacje jachtów.

5. Czy ktoś kto nie jest członkiem Klubu może wynająć jacht Klubowy?
Nie.
Osobą wynajmującą jacht i sternikiem  musi być członek Klubu, który ponosi odpowiedzialność za jacht w trakcie jego użytkowania.  Natomiast w skład załogi mogą wejść dowolne osoby, które nie muszą być członkami Klubu.

6. Na jakich zasadach mogę korzystać z Omegi na jeziorze Dziekanowskim?

 Każdy członek Klubu, który ma opłacone składki członkowskie, może bezpłatnie korzystać z jachtu typu Omega na jeziorze Dziekanowskim.

Dostępność jachtu należy sprawdzić  na podstronie Rezerwacje jachtów w kalendarzu rezerwacji jachtu Omega. Następnie dokonać rezerwacji jachtu poprzez stronę internetową.

Szczegółowe zasady korzystania z jachtu zostały określone  w Regulaminie użytkowania jachtu, który znajduje się na podstronie Rezerwacje jachtów.

7. Czy mogę bezpłatnie korzystać z klubowych jachtów kabinowych?
Tak jest to możliwe.
Bez opłat za użytkowanie jachtu oraz konieczności wpłacania kaucji, ze wszystkich jachtów klubowych i w dowolnym dostępnym terminie, może korzystać  każdy członek Klubu, który nie zalega ze składkami członkowskimi i spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:

-  podjął się napisania, realizacji i rozliczenia przynajmniej jednego Projektu firmowanego przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, który   uzyska akceptację organu ogłaszającego nabór wniosków a  koszt  realizacji Projektu przekroczy kwotę 5000,00 zł oraz  w trakcie realizacji tego projektu Klub nie poniesie strat finansowych i rzeczowych,

- pod pojęciem Projekt rozumiany jest wniosek składany w ramach  otwartego konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych

-  podczas realizacji zadań w jednym lub wielu Projektach Klubowych  albo  działań statutowych Klubu, wykaże się oświadczeniem, w którym zakres prac i ilość przepracowanych godzin zostaną potwierdzone przez  Przewodniczącego Maszoperii  , przynajmniej jednego członka Zarządu lub osobę koordynującą Projekt,  w wysokości  co najmniej 80 godzin   a za przepracowane godziny nie było pobierane wynagrodzenie,

-    w danym roku kalendarzowym ,od sponsora/sponsorów lub innych osób pozyska  łączne wpłaty na cele statutowe w wysokości co najmniej 2000,00zł......

Szczegółowe zasadny użytkowania jachtów klubowych przez członków Klubu, zostały określone w Uchwale Zarządu oraz Regulaminach użytkowania jachtów, które znajdują się na podstronie Rezerwacje jachtów.


8.  Czym  zajmują się Maszoperie?

Główne zadania Maszoperii:

 • w ciągu każdego sezonu żeglarskiego i po jego zakończeniu wykonywanie prac związanych z utrzymaniem jachtu w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, który zapewnia bezpieczne użytkowanie jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wyposażeniem,
 • przygotowanie jachtu do każdego sezonu żeglarskiego, zimowania i wodowania,
 • propagowanie i doskonalenie umiejętności żeglarskich oraz dobrej praktyki żeglarskiej,
 • realizowanie celów statutowych Klubu i projektów opartych na wykorzystaniu żeglarstwa,
 • eksploatacja jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i Statutem Klubu,
 • aktywna współpraca z Zarządem Klubu z celu wypracowania środków na pokrycie kosztów utrzymania jachtu.

Ogólnie można powiedzieć tak: członek Maszoperii zajmuje się przygotowaniem jachtu do sezonu i dbaniem o jego stan techniczny, a w zamian może bezpłatnie eksploatować jacht przez dowolną liczbę dni w roku.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania  i  przystąpienia do Maszoperii przedstawione zostały w Regulaminach poszczególnych  Maszoperii, dostępnych na podstronie  Rezerwacje jachtów.


9. Jak zapisać się do Maszoperii ?

Do Maszoperii może zapisać się każdy członek Klubu, który spełni wymagania określone w Regulaminach Maszoperii. Regulaminy dostępne są na podstronach:  Rezerwacje jachtów i Dokumenty.

W tym celu musisz najpierw:

 1. wybrać Maszoperię, do której chcesz się zapisać,
 2. zapoznać się z jej regulaminem,  sprawdzić czy spełniasz wymogi  regulaminowe i czy zgadzasz się na ich respektowanie,
 3. jeśli spełniasz warunki, kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o przyjęcie do wybranej Maszoperii i  przesłanie tego wniosku do Przewodniczącego Maszoperii.
 4. Na podstronie Rezerwacje jachtów , przy każdym jachcie ( pod kalendarzem rezerwacji) podany jest adres mailowy i telefon do Przewodniczącego  Maszoperii wybranego jachtu.  Na ten adres mailowy należy wysłać swój  wniosek o przyjęcie do Maszoperii wybranego jachtu. 
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Maszoperii podejmuje Zarząd  Klubu, po czym o swojej decyzji, powiadamia Przewodniczącego danej  Maszoperii oraz osobę składającą wniosek.
 6. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu automatycznie stajesz się członkiem  wybranej Maszoperii.