Kontakt

Korespondencję dotycząca klubu prosimy kierować na adres:

Listownie:

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
Ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

Elektronicznie:

jkl.anv@wp.pl


NIP: 118-198-03-61,

REGON: 141701354


Numer konta klubowego:

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
Ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001

Składki prosimy wpłacać na powyższe konto bankowe.

UWAGA: ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADEK ZA ROK 2023
240 zł/rok - dla osób od 24 do 65 roku życia
120 zł/rok - dla osób do 24 życia i powyżej 65 roku życia.
Dla osób przyjętych do Stowarzyszenia w trakcie roku:
20 zł/każdy pełny miesiąc począwszy od miesiąca po przyjęciu do Stowarzyszenia dla osób od 24 do 65 roku życia
10 zł/każdy pełny miesiąc począwszy od miesiąca po przyjęciu do Stowarzyszenia dla osób do 24 życia i powyżej 65 roku życia.
Statutowy termin opłacania składek członkowskich:
- do końca marca danego roku, którego dotyczy składka,
W przypadku wpłaty po terminie (31.03) – wysokość składki wskazana powyżej wzrasta o 50%.
W tytule prosimy wpisać: Składka członkowska za rok ...... oraz Imię i Nazwisko.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
  2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na adres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl;
  3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
  5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
  9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
  10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.